Page 4 - AteneuCalonge

Basic HTML Version

4rt trimestre 2012
05
1992 – 2012, DUES DÈCADES
DE CALONGE I DE SANT ANTONI
AMB L’ATENEU POPULAR AL SEU SERVEI
Ateneu, segons l’Enciclopèdia Catalana, és una entitat dedicada a elevar el nivell in-
tel·lectual dels seus associats mitjançant la pràctica per aquests d’activitats culturals i artístiques,
com xerrades, conferències, cursos, excursions, escriure en publicacions, etc. El més important del
nostre país és l’
Ateneu Barcelonès
, fundat l’any 1860.
A Catalunya des de mitjans segle XIX aparegueren els
ateneus obrers
dedicats a l’ense-
nyament de la classe treballadora, els quals sostenien escoles primàries i d’arts i oficis. A la primeria
del segle XX nasqué una tendència nova entre els ateneus obrers catalans: un
moviment d’univer-
sitat popular
, del qual fou exponent l’
Ateneu Enciclopèdic Popular
, fundat a Barcelona el 1902,
amb l’objectiu central d’educar obrers, també amb fal·lera excursionista, i línia respectuosa amb to-
tes les idees. Pau Vila, l’obrer autodidacte, fou mestre de la Geografia. Desaparegué el 1939 a l’en-
trada de l’Exèrcit del General Franco.
El 1921 morí el calongí
Oliveri Clara Boada
, qui durant un període fou President de l’Ate-
neu Enciclopèdic Popular de Barcelona. El seu pare Patrici Clara Carles li dedicà un conegut monò-
lit a la Punta (entrada de Calonge pel sud), reproduït en miniatura com a trofeu dels set Concursos
de Teatre Amateur “Patrici Clara”, organitzats pel nostre Ateneu Popular, i fotografiat a la portada
del número 25 de la nostra Revista (tercer trimestre 2010).
Fa vint anys es constituí l’actual Ateneu Popular de Calonge
En efecte, els seus Estatuts daten del primer de gener de 1992, però l’Ateneu Popular de
Calonge fou inscrit després com Associació, el 2 de juny de 1992 en la Secció 1ª del Registre de
Girona amb el número 2033. Per tant seguirem commemorant el XX aniversari en tots els nostres
actes culturals fins el 2 de juny de 2013.
L’article 17 dels Estatuts dóna als socis de l’Ateneu Popular el dret de poder subscriure’s al
butlletí informatiu
de l’entitat, cas que aquest existeixi. Doncs bé des del 2005 si que difonem
aquest butlletí del qual parlen els Estatuts, és el número de la Revista que tens a les mans.
La Junta Directiva